biblioteczki zarzecze

 

Zarzecze  12.03.2013

 

IK.272.21.2013                                                                                      

Do wszystkich Wykonawców

 

ZAPYTANIE CENOWE

na zamówienie o wartości szacunkowej powyżej  kwoty 14 000 euro  – część zamówienia

 

 1. Zapraszam do złożenia oferty na: dostawę biblioteczek do punktów i zespołów przedszkolnych utworzonych w ramach Projektu „Kompetentne Przedszkolaki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 2. Przedmiot zamówienia: dostawa 460 zestawów biblioteczek do 46 punktów/zespołów przedszkolnych zlokalizowanych w powiecie przeworskim i jarosławskim – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podaniem ich ilości zawiera załącznik nr 1 do zapytania cenowego Słownik CPV:  22110000-4  Drukowane książki, 37520000-9 Zabawki, 37524000-7 Gry
 3. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy
 4. Miejsce dostawy: 46 punkty/zespoły przedszkolne zlokalizowane na terenie powiatu przeworskiego i jarosławskiego w gminie: Adamówka, Jawornik Polski, Przeworsk, Sieniawa, Zarzecze, Rokietnica i Wiązownica – dokładne adresy punktów i zespołów przedszkolnych znajdują się w załączniku nr 1 do umowy.
 5. Zamawiający: Instytut Komeńskiego Sp. z o.o., Sp. K., ul. Flory 1/8, 00-586 Warszawa – Biuro Projektu „Kompetentne Przedszkolaki”, 37-205 Zarzecze 192
 6. Kryteria oceny ofert: cena - 50 %, jakość merytoryczna - 35 %,  jakość zabawki, gry, książki - 15 %
 7. Okres gwarancji – zgodnie z umową
 8. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w Biurze Projektu „Kompetentne Przedszkolaki”, 37-205 Zarzecze 192 do dnia 28.03.2013r. do godz. 15.00
 9. Termin rozpatrzenia ofert: 28.03.2013 o godz. 15.10 w Biurze Projektu „Kompetentne Przedszkolaki”, 37-205 Zarzecze 192. Wszystkim Wykonawcom którzy złożą oferty zostanie przekazany protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.
 10. Inne postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy - Załącznik Nr 2 do zapytania cenowego
 11. Warunki płatności: przelew na podstawie  faktury VAT – (warunki w umowie)
 12. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  Pani Marta Ulma-Baran - sprawy merytoryczne, Pani Sylwia Bembenek – sprawy formalne - wszelkie zapytania proszę kierować w formie pisemnej na nr faxu 16 640 13 73 lub adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.    
 13. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę biblioteczek  – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”
 14. Uwagi:

1)   Z uwagi na to, że Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zamawiający może dokonać zakupu pojedynczego przedmiotu tylko za cenę niższą niż 350 złoty brutto. Zatem cena jednostkowa brutto pojedynczego zestawu musi być niższa niż 350 zł. brutto.   

2)   Zaproszenie zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://instytutkomenskiego.pl

3)   W przypadku zmiany przez Zamawiającego zapisów zapytania cenowego, Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którym wysłał zapytanie cenowe oraz umieści na ww. stronie internetowej stosowne informacje.

4)   Jeżeli w ofercie Wykonawcy pojawią się oczywiste omyłki rachunkowe, Zamawiający je poprawi.

5)   W przypadku gdy najtańsza oferta przekroczy wysokość środków jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania, wówczas Zamawiający może podjąć negocjacje z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

6)   Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia co do złożonej oferty poprosi Wykonawcę o złożenie stosownych wyjaśnień.

7)   Oferty przesłane po terminie  nie będą rozpatrywane

8)   Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

a)    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)   posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

c)    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)   pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, potencjalny wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania ww. powiązań. (według załącznik nr 4 do zapytania cenowego )

 

Przesłana oferta musi zawierać:

 1. wypełnioną ofertę cenową (załącznik nr 3)
 2. opisy merytoryczne do każdego zestawu (załącznik nr 3)
 3. oświadczenie (załącznik nr 4)

Z poważaniem         

 

Marta Ulma-Baran

Kierownik Projektu

 

KOMPETENTNE PRZEDSZKOLAKI

NEWSLETTER

Strona główna | O nas | Księgarnia | Trenerzy | Kalendarium | Konferencje | Kontakt | Szkolenia | Newsletter