IK-ŻwG/3/2013

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej
równowartości kwoty 14 000 euro

 

Zapraszam do złożenia oferty na: usługę przygotowania i dostarczenia posiłków do żłobka „Lomelindi” utworzonego w ramach Projektu „Żłobek w Gołąbkach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

1. Zamawiający:

Instytut Komeńskiego sp. z o.o. sp. komandytowa

ul. Flory 1/8

00-586 Warszawa

Tel. 22/881 15 80, fax. 22/849 30 41

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. l

2. Tryb postępowania:

Postępowanie nie podlega ustawie zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku: wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14.000 euro. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności.

3. Przedmiot zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.

4. Termin realizacji zamówienia:

1 listopad 2013 r. – 31 lipca 2014 r. w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni, w których nie odbywają się zajęcia dla dzieci.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz spis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający łącznie warunki dotyczące:

a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że zgłosił do odpowiedniego rejestru, że prowadzi działalność gastronomiczną z cateringiem.

b) Posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że w ciągu ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, wykonywał nieprzerwanie przez okres co najmniej dziesięciu miesięcy usługę polegającą na przygotowaniu posiłków dla dzieci w wieku do 6 lat,

c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje zasobami niezbędnymi do wykonania zamówienia:

- pojazd posiadający decyzję Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zatwierdzającą ten pojazd, jako środek transportu żywności;

- lokal gastronomiczny z cateringiem posiadający pozytywną opinię sanitarną na użytkowanie wydaną przez Powiatowej Stację Sanitarno-Epidemiologiczną;

- pojemniki/termosy zgodne z wymaganiami systemu HACAP w ilości odpowiedniej do ilości przygotowywanych posiłków.

 

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie 14 niniejszego zapytania. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki Wykonawca spełnił.

6. Kryteria oceny ofert: cena – 100%

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- najniższa cena: 100 pkt

- punkty przyznawane każdej następnej ofercie będą wyliczane następująco:

cena najniższa

----------------------------- x 100 pkt

cena oferty badanej

7. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy przesłać e-mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub dostarczyć osobiście do biura lidera Projektu przy ul. Flory 1/8 w Warszawie (00-586) do dnia 30 października 2013 r. do godz. 12.00.

8. Termin otwarcia ofert:

30 października 2013 r. godz. 12.00 w biurze lidera Projektu z siedzibą przy ul. Flory 1/8 w Warszawie (00-586).

Wyniki dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone na stronie internetowej lidera Projektu tj.  http://instytutkomenskiego.pl/ w terminie 1 dnia roboczego od daty zakończenia składania ofert.

9. Warunki płatności:

Płatność za realizację przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie faktury VAT wystawianej po zakończeniu danego miesiąca w terminie 30 dni kalendarzowych.

10.  Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Anna Duczmalewska – wszelkie zapytania proszę kierować w formie pisemnej na nr faxu 22 849 30 41 lub na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

11.  Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na załączonym Formularzu ofertowym (załącznik nr 2) wraz z Oświadczeniem Wykonawcy o braku powiązań z beneficjentem(załącznik nr 3). Ponadto na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

a) oświadczenie Wykonawcy, że posiada pojemniki/termosy, niezbędne do realizacji zamówienia, zgodne z wymaganiami systemu HACAP w ilości odpowiedniej do ilości przygotowywanych posiłków (załącznik nr 4);

b) kserokopia (poświadczona za zgodność z oryginałem) pozytywnej opinii sanitarnej wydanej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną na użytkowanie lokalu gastronomicznego z cateringiem;

c) kserokopia (poświadczona za zgodność z oryginałem) decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zatwierdzającej pojazd jako środek transportu żywności;

d) kserokopia lub wydruk aktualnego odpisu z KRS lub innego organu rejestrowego posiadającego wpis o prowadzeniu działalności gastronomicznej z cateringiem.

12.  Załączniki do oferty:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z beneficjentem

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu pojemników/termosów

 

Uwagi:

1)        Zaproszenie zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.instytutkomenskiego.pl.

2)        W przypadku zmiany przez Zamawiającego zapisów zapytania ofertowego, Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którym wysłał zaproszenie do składania ofert oraz umieści na stronie internetowej stosowne informacje.

3)        Jeżeli w ofercie Wykonawcy pojawią się oczywiste omyłki rachunkowe, Zamawiający je poprawi.

4)        Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia co do złożonej oferty poprosi Wykonawcę o złożenie stosownych wyjaśnień.

5)        Oferty niekompletne i /lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

6)        Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

7)        Zamawiający wezwie do podpisania Umowy wybranego Wykonawcę w ciągu 3 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty. W razie niepodpisania Umowy w wyżej podanym terminie Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od jej podpisania.

 

Warszawa, 24 października 2013 r.

……………………………………..

(miejscowość i data)

Monika Rościszewska-Woźniak

…………………………………………

(data i podpis osoby upoważnionej)


 

KOMPETENTNE PRZEDSZKOLAKI

NEWSLETTER

Strona główna | O nas | Księgarnia | Trenerzy | Kalendarium | Konferencje | Kontakt | Szkolenia | Newsletter