IK/1/2013

Warszawa, 13.08.2013 r.

 

Zapytanie cenowe na wykonanie i administrowanie strony internetowej

w ramach promocji Projektu „Żłobek w Gołąbkach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I -  Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

1. Zamawiający:

Instytut Komenskiego sp. z o.o. sp. komandytowa

ul. Flory 1/8

00-586 Warszawa

Tel. 22/ 881 15 80, fax. 22/ 849 30 41

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2. Tryb postępowania:

Postępowanie nie podlega ustawie zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku: wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14.000 euro.

3. Przedmiot zamówienia:

Zaprojektowanie graficzne, wykonanie i administrowanie (09.2013 – 12.2014) strony Projektu „Żłobek w Gołąbkach” zawierającej informacje o Projekcie i jego realizacji.

Nagłówek strony zawierać będzie nazwę Projektu oraz logotyp Instytutu Komeńskiego (poprzez logo przekierowanie na główną stronę www.instytutkomenskiego.pl)

Menu nawigacyjne:

  • Strona główna
  • Aktualności
  • O nas
  • Nasza kadra
  • Zapisy
  • O Projekcie
  • Zapytania ofertowe
  • Kontakt

Dół strony: logo PO KL i odwołanie słowne do Kapitału Ludzkiego i Narodowej Strategii Spójności, logo i odwołanie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z podpisem: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na stronie głównej będą pokazywać się wybrane nagłówki aktualności z przekierowaniem do poszczególnych artykułów/tekstu w zakładce „Aktualności”.

Zakładka „Aktualności” zawiera nagłówki aktualności z przekierowaniem do poszczególnych artykułów. Istnieje również możliwość zamieszczenia krótkiej informacji ze zdjęciem/grafiką.

Zakładka „O nas” zawiera informacje dotyczące misji żłobka wraz z dodanymi plikami do pobrania (PDF) – Statut żłobka, Regulamin żłobka, Cennik usług.

Zakładka „Nasza kadra” zawiera informacje na temat personelu żłobka (zdjęcie wraz z opisem).

Zakładka „Zapisy” zawiera informacje dotyczące warunków rekrutacji do żłobka oraz plik do pobrania (doc) – Formularz zgłoszeniowy.

Zakładka „O projekcie” zawiera informację na temat Projektu „Żłobek w Gołąbkach” oraz plik do pobrania (PDF) – Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie.

Zakładka „Zapytania ofertowe” zawiera nagłówki zapytań ofertowych z przekierowaniem do poszczególnych artykułów.

Zakładka „Kontakt” zawiera dane kontaktowe do żłobka, biura Projektu oraz numer konta do wpłat dla rodziców.

Do utworzenia strony Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów powierzonych przez Zleceniodawcę - zawartość poszczególnych zakładek na stronie zostanie dostarczona Wykonawcy po przyjęciu oferty do realizacji.

Strona powinna być tak skonstruowana, by istniała możliwość jej samodzielnego redagowania przez Zespół Projektowy tzn. dodawania aktualności, linków, materiałów do pobrania. Dodatkowo Wykonawca dokona bezpłatnego szkolenia pracownika Zleceniodawcy w zakresie obsługi, aktualizacji i modernizacji podstron.

Strona powinna być wyposażona w usługę zliczania i analizowania liczby odwiedzin z podziałem m.in. na tygodnie, miesiące i lata.

Wykonawca przeniesie na Zleceniodawcę prawa do wykorzystania dzieła na wszelkich znanych polach eksploatacji w chwili zawarcia umowy lub mogących powstać w przyszłości (na przykład: utrwalenia, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtworzenia, wystawienia, wyświetlania, najmu, dzierżawy, udzielania licencji na wykorzystanie, nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesnego i integralnego nadania utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną).

Zleceniodawca będzie miał prawo do dalszej odsprzedaży dzieła w zakresie nabytych praw autorskich majątkowych bez zgody Wykonawcy.

Wykonawcy przysługiwać będzie możliwość umieszczenia dzieła w swoim portfolio.

 4. Termin realizacji zamówienia: 9 dni od podpisania umowy.

5. Kryteria wyboru oferty: cena – 100%

6. Miejsce i termin składnia ofert:

Ofertę należy przesłać e-mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 16 sierpnia 2013 r. do godz. 17.00.

7. Miejsce i termin rozpatrzenia ofert: 19 sierpnia 2013 r. godz. 10.30 w Biurze Lidera Projektu „Żłobek w Gołąbkach” w Warszawie (00-586) przy ul. Flory 1/8.

O wyniku dotyczącym wyboru najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną poinformowani drogą e-mailową w terminie 2 dni roboczych od daty zakończenia składania ofert.

8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej na załączonym Formularzu ofertowym (załącznik nr 1) wraz z Oświadczeniem (załącznik nr 2).

9. Doświadczenie w realizacji dostaw o podobnym charakterze:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania posiadanego doświadczenia polegającego na wykonaniu w okresie ostatnich 2 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 realizacji podobnych usług.

10. Warunki płatności: przelew 30 dni na podstawie faktury VAT po odebraniu przez Zleceniodawcę dzieła.

11. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Monika Rościszewska - Woźniak – wszelkie zapytania proszę kierować w formie pisemnej na nr faxu 22 849 30 41 lub na adres
e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Uwagi:

1)  Zaproszenie zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.instytutkomenskiego.pl

2)   W przypadku zmiany przez Zamawiającego zapisów zapytania cenowego, Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którym wysłał zapytanie cenowe oraz umieści na stronie internetowej stosowne informacje.

3)   Jeżeli w ofercie Wykonawcy pojawią się oczywiste omyłki rachunkowe, Zamawiający je poprawi.

4)   Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia co do złożonej oferty poprosi Wykonawcę o złożenie stosownych wyjaśnień.

6)   Oferty niekompletne i/lub przesłane po terminie  nie będą rozpatrywane.

7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania cenowego bez podania przyczyny.

8) Zamawiający wezwie do podpisania umowy wybranego oferenta w ciągu 3 dni roboczych od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty. W razie niepodpisania umowy w wyżej podanym terminie Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od jej podpisania.

 

 poważaniem 

Monika Rościszewska – Woźniak

Prezes Zarządu

 

 

KOMPETENTNE PRZEDSZKOLAKI

NEWSLETTER

Strona główna | O nas | Księgarnia | Trenerzy | Kalendarium | Konferencje | Kontakt | Szkolenia | Newsletter