IK.272.21.2013

 

 

PROTOKÓŁ

z rozeznania cenowego dostaw/usług

na zamówienie o wartości szacunkowej poniżej kwoty 14 000 euro  – część zamówienia

 

  1. W celu udzielenia zamówienia na: dostawę biblioteczek do punktów i zespołów przedszkolnych utworzonych w ramach Projektu „Kompetentne Przedszkolaki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeprowadzono rozeznanie cenowe.
  2. W dniu 12.03.2013r. wysłano zaproszenie do składania ofert do udziału  w postępowaniu w formie pisemnej i przekazano: osobiście, listownie, mailem, faxem* niżej wymienionym wykonawcom:

1)     NOWA SZKOŁA,  sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź

2)     MOJE BAMBINO Sp. z o.o. Sp. k., Ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź 

3)     F. H. AKS, Kazimierz Szczygielski, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk 

oraz i umieszczono na stronie internetowej (http://instytutkomenskiego.pl) do pobrania

 

W terminie do dnia 28.03.2013r. do godziny 15.00 przedstawiono poniższe oferty:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy - Adres wykonawcy

Data i godzina złożenia oferty

Cena netto

Cena

brutto

Punkty

Uwagi

1

LET’S READ s.c.

Elżbieta Ferenc, Dorota Zwolińska

Ul. Kolejowa 15/17 lok. 11

01-217 Warszawa

28.03.2013

Godz.10.01

48 617,89

89 800,00

---

Oferta nie podlega ocenie - przekracza ona wartość środków jakie Zamawiający posiada na zadanie

2

Główna Księgarnia Szkolna Gajewicz Gawin Widłak sp. j.

Al. Daszyńskiego 16

31-534 Kraków

28.03.2013

Godz.10.55

68 913,52

82 800,00

---

3

F. H. AKS, Kazimierz Szczygielski,

ul. Jagiellońska 10,

37-200 Przeworsk

28.03.2013

Godz.14.42

27 387,37

32 200,00

Cena: 50,00

Jakość merytoryczna: 35

Jakość zabawek, gier i książek: 13,70

Razem: 98,70

Wybrana ofert

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Wykonawca złożył ofertę, której wartość nie przekroczyła środków jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na niniejsze zadanie, oferta jest poprawna i kompletna.

 

Zarzecze, dnia 19.04.2013r.

…………………………………

(podpis prowadzącego postępowanie) 

                                       ZATWIERDZAM / NIE ZATWIERDZAM*

…………………………………………

(data i podpis osoby upoważnionej)

 

KOMPETENTNE PRZEDSZKOLAKI

NEWSLETTER

Strona główna | O nas | Księgarnia | Trenerzy | Kalendarium | Konferencje | Kontakt | Szkolenia | Newsletter