IK.272.22.2013

 

PROTOKÓŁ

z rozeznania cenowego dostaw/usług

na zamówienie o wartości szacunkowej powyżej  kwoty 14 000 euro  – część zamówienia

 

  1. W celu udzielenia zamówienia na: dostawę zabawek dla punktów i zespołów przedszkolnych utworzonych w ramach Projektu „Kompetentne Przedszkolaki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeprowadzono rozeznanie cenowe.
  2. W dniu 12.03.2013r. wysłano zaproszenie do składania ofert do udziału  w postępowaniu w formie pisemnej i przekazano: osobiście, listownie, mailem, faxem* niżej wymienionym wykonawcom:

1)     F. H. AKS, Kazimierz Szczygielski, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk

2)     MOJE BAMBINO , Sp. z o.o. Sp. k., Ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

3)     NOWA SZKOŁA sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź

oraz i umieszczono na stronie internetowej http://instytutkomenskiego.pl do pobrania

 

W terminie do dnia 28.03.2013r. do godziny 15.10 przedstawiono poniższe oferty:

Lp.

Nazwa wykonawcy

- Adres wykonawcy

Data wpłynięcia oferty

Cena netto

Cena brutto

Punkty

Uwagi 

1

CHEC-SPORT Anna Chęć

Ul. Zabrzańska 51

41-700 Ruda Śląska

19.03.2013

Godz.15.37

14 024.39

17 250,00

53,33

---

2

NOWA SZKOŁA

 sp. z o.o., ul. POW 25,

90-248 Łódź

26.03.2013

Godz.9.27

7 629,27

9 384,00

98,04

---

3

F. H. AKS, Kazimierz Szczygielski,

ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk

28.03.2013

Godz.14.41

7 479,67

9 200,00

100

Najkorzystniejsza oferta

 

 Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Wykonawca zaoferował najniższą cenę, oferta jest poprawna i kompletna.

 

Zarzecze, dnia 28.03.2013r.                                                  

    …………………………………

(podpis prowadzącego postępowanie) 

                                       ZATWIERDZAM / NIE ZATWIERDZAM*

                                                     …………………………………………

(data i podpis osoby upoważnionej)

 

KOMPETENTNE PRZEDSZKOLAKI

NEWSLETTER

Strona główna | O nas | Księgarnia | Trenerzy | Kalendarium | Konferencje | Kontakt | Szkolenia | Newsletter