Jarosław - szkolenie 5 godzinne

 

IK-J/4/2014

Warszawa 03.10.2014 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Instytut Komeńskiego sp. z o. o. sp. k. w związku z realizacją Projektu „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w powiecie Jarosławskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” zaprasza do przedstawiania ofert na realizację usług.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla uczestników i uczestniczek Projektu. Przedmiot zamówienia podzielony jest na zadania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi  - załącznik nr 1.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

Zadanie

Temat szkolenia

Termin i czas szkolenia

Zadanie 1

Projekt edukacyjny w szkole – innowacje pedagogiczne.

 

22.10.2014 – 5 godzin

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz spis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający łącznie warunki dotyczące:

a)     posiadania wiedzy i doświadczenia dotyczącego prowadzenia szkoleń dla nauczycieli w zakresie określonym zamówieniem. Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że posiada

dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pedagogika, psychologia lub inny z dziedziny nauk humanistycznych oraz że w ciągu ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, prowadził szkolenia dla nauczycieli w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym min. 20 godzin szkolenia z zakresu innowacji pedagogicznych. Warunek uznany będzie za spełniony, jeśli wykonawca przedstawi CV zawierające aktualne doświadczenia zawodowe.

b)    złożenia oświadczenia o zatrudnieniu w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską (załącznik nr 2)

c)     spełnienia warunku o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z oferentem (wypełnionego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3)

3. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie 2 niniejszego zapytania. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki Wykonawca spełnił.

4. Kryteria oceny ofert: cena – 100%

Opis sposobu obliczenia oceny oferty:

- najniższa cena: 100 pkt

- punkty przyznawane każdej następnej ofercie będą wyliczane następująco:

cena najniższa

----------------------------- x 100 pkt

cena oferty badanej

 

5. Forma rozliczenia: umowa cywilnoprawna lub faktura.

6. Miejsce i termin złożenia oferty (wzór oferty załącznik nr 4) :

Oferty prosimy składać drogą mailową: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub w Biurze Instytutu Komeńskiego przy ul. Marii Kazimiery 3/1 w Warszawie

w terminie do 16.10.2014 r. do godziny 15.00.

 

Oferty złożone po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 

KOMPETENTNE PRZEDSZKOLAKI

NEWSLETTER

Strona główna | O nas | Księgarnia | Trenerzy | Kalendarium | Konferencje | Kontakt | Szkolenia | Newsletter