meble do przedszkola

 

Zarzecze  28.01.2013

IK.272.13.2013                                                                                         

Do wszystkich Wykonawców

ZAPYTANIE CENOWE

na zamówienie o wartości szacunkowej przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro

 1. Zapraszam do złożenia oferty na: dostawę mebli do punktów i zespołów przedszkolnych utworzonych w ramach Projektu „Kompetentne Przedszkolaki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 2. Przedmiot zamówienia: dostawa  mebli do punktów i zespołów przedszkolnych – zlokalizowanych w powiecie przeworskim i jarosławskim – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podaniem ich ilości zawiera załącznik nr 1 do zapytania cenowego. Słownik CPV: 39161000-8 Meble przedszkolne
 3. Termin realizacji zamówienia: 25 dni od dnia podpisania umowy
 4. Miejsce dostawy mebli: 46 punkty/zespoły przedszkolne zlokalizowane na terenie powiatu przeworskiego i jarosławskiego w gminie: Adamówka, Jawornik Polski, Przeworsk, Sieniawa, Zarzecze, Rokietnica i Wiązownica – dokładne adresy punktów i zespołów przedszkolnych znajdują się w załączniku nr 1 do umowy.
 5. Zamawiający: Instytut Komeńskiego Sp. z o.o., Sp. K., ul. Flory 1/8, 00-586 Warszawa – Biuro Projektu „Kompetentne Przedszkolaki”, 37-205 Zarzecze 192
 6. Kryteria oceny ofert: cena – 100 %
 7. Okres gwarancji – zgodnie z umową
 8. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w Biurze Projektu „Kompetentne Przedszkolaki”, 37-205 Zarzecze 192 do dnia 13.02.2013r. do godz. 15.00
 9. Termin rozpatrzenia ofert: 13.02.2013 o godz. 15.10 w Biurze Projektu „Kompetentne Przedszkolaki”, 37-205 Zarzecze 192. Wszystkim Wykonawcom którzy złożą oferty zostanie przekazany protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.
 10. Inne postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy - Załącznik Nr 2 do zapytania cenowego
 11. Warunki płatności: przelew na podstawie  faktury VAT – (warunki w umowie)
 12. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  Pani Marta Ulma-Baran, Pani Sylwia Bembenek - wszelkie zapytania proszę kierować w formie pisemnej na nr faxu 16 640 13 73 lub adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.    
 13. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę mebli   – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”
 14. Uwagi:

1)   Zaproszenie zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://instytutkomenskiego.pl

2)   W przypadku zmiany przez Zamawiającego zapisów zapytania cenowego, Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którym wysłał zapytanie cenowe oraz umieści na ww. stronie internetowej stosowne informacje.

3)   Jeżeli w ofercie Wykonawcy pojawią się oczywiste omyłki rachunkowe, Zamawiający je poprawi.

4)   Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia co do złożonej oferty poprosi Wykonawcę o złożenie stosownych wyjaśnień.

5)   Oferty przesłane po terminie  nie będą rozpatrywane

6)   Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

a)    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)   posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

c)    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)   pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, potencjalny wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania ww. powiązań. (według załącznik nr 4 do zapytania cenowego )

 

Przesłana oferta musi zawierać:

 1. wypełnioną ofertę cenową (załącznik nr 3)
 2. Oświadczenie (załącznik nr 4)

 

Z poważaniem           

Marta Ulma-Baran

Kierownik Projektu

 

 

KOMPETENTNE PRZEDSZKOLAKI

NEWSLETTER

Strona główna | O nas | Księgarnia | Trenerzy | Kalendarium | Konferencje | Kontakt | Szkolenia | Newsletter