Nabór na koordynatora sieci

Projekt „Powiat Przeworski – wspomaganie szkół drogą do jakości”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IK-P/3/2013

 

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA STANOWISKO

Koordynatora sieci współpracy i samokształcenia

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

I. Określenie Przedmiotu Zamówienia:

1. Określenie stanowiska:
2. Koordynator sieci współpracy i samokształcenia w projekcie „Powiat przeworski – wspomaganie szkół drogą do jakości”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

3. Liczba stanowisk pracy: .4 – przewidziane jest utworzenie 4 sieci  współpracy i samokształcenia

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. (na poszczególne sieci)

4. Warunki pracy: umowa cywilnoprawna /umowa -zlecenie/ . Praca w wymiarze średnio 30 godzin miesięcznie na na1 sieć współpracy , przewidziane prowadzenie warsztatów 4-5 godzinnych ok raz na 2 mies. Na terenie powiatu przeworskiego.

5. Rodzaj umowy: umowa zlecenie, zawarta na czas realizacji projektu tj. od 01 12.2013 r. do 30 czerwca 2015 r.

6. Miejsce wykonywania pracy:  nauczyciele szkół i przedszkoli uczestniczący w projekcie z  powiatu Przeworskiego
7. Główne obowiązki na stanowisku:

 • Opracowanie ramowego programu dla wybranego tematu sieci,
 • Wspólnie z uczestnikami sformułowanie planu pracy w ramach sieci
 • Prowadzenie warsztatów superwizyjnych dla uczestników sieci,
 • Organizacja spotkań, dbałość o przekazywanie informacji,
 • Redagowanie tekstów przesyłanych przez uczestników, relacja relacji z wypracowanych rezultatów
 • Stały kontakt mailowy i poprzez platformę z uczestnikami sieci,
 • Inicjowanie dyskusji i moderowanie jej na platformie,
 • Opracowanie wniosków i rekomendacji
 • Stała współpraca  z koordynatorem projektu,
 • Udział w spotkaniach superwizyjnych raz na półrocze,
 • Regularne, raz w miesiącu, sporządzanie raportu z działań wraz z ewidencją przepracowanych godzin;

 

II. Warunki udziału w postępowaniu oraz spis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Wymagania niezbędne:

1)       obywatelstwo polskie,

2)       wykształcenie wyższe magisterskie humanistyczne

3)       minimum roczne 80 godzin doświadczenia we wspieraniu nauczycieli ,

4)       znajomość zagadnień związanych z organizacją szkoły i prawa Oświatowego,

5)       komunikatywność , umiejętność pracy w zespole

6)       doświadczenie w pracy metodami elerningowymi, z platformą elerningowa

 

Wymagania preferowane:

1)        doświadczenie trenerskie, coachingowe

2)       doświadczenie planowania i realizacji projektów,

3)       certyfikat znajomości pracy z platformą internetową

 

 

9. Wymagane dokumenty:

1) Oferta cenowa zawierająca deklarację dotycząca liczby i typu szkół, z jakimi kandydat na SORE może współpracować, (wzór oferty załącznik 1)

2) list motywacyjny–opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.),.

3) W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę w szkole lub przedszkolu – zgoda pracodawcy na podjęcie dodatkowej pracy, jako koordynator sieci,

4) Życiorys (CV) –opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.),

5) kserokopie świadectw i dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
i umiejętności, referencje,

6) oświadczenie o zatrudnieniu w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską (załącznik nr 2)

 

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie 2 niniejszego zapytania. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki Wykonawca spełnił.

Kryteria oceny ofert: cena – 100%

Opis sposobu obliczenia oceny oferty:

- najniższa cena: 100 pkt

- punkty przyznawane każdej następnej ofercie będą wyliczane następująco:

cena najniższa

----------------------------- x 100 pkt

cena oferty badanej

Miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w biurze Instytutu Komeńskiego sp z o osp.k. w Warszawie (00-586) , ul.Flory1/8

lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko koordynatora sieci - „Powiat przeworski – wspomaganie szkół drogą do jakości”

11. Termin składania dokumentów:

Termin składania dokumentów upływa z dniem 27 listopada 2013 r. o godz. 15 (decyduje data wpływu do kancelarii Instytutu Komeńskiego). Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

12. Informacje dodatkowe:

1) Przyjmujemy wyłącznie kserokopie dokumentów, nadesłanych dokumentów nie zwracamy;

2) Oferenci zastrzegają sobie możliwość zaproszenia kandydatów na rozmowę osobistą, która odbędzie się w dniach 28-29 listopada w Warszawie. Terminy rozmów kwalifikacyjnych ustalane będą indywidualnie drogą mailową lub telefonicznie.

3) Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną na stronie internetowej w dniu 1 grudnia 2013

 

Warszawa 12.11.2013r.

Koordynator merytoryczny

Monika Rościszewska- Woźniak

(-)

 

KOMPETENTNE PRZEDSZKOLAKI

NEWSLETTER

Strona główna | O nas | Księgarnia | Trenerzy | Kalendarium | Konferencje | Kontakt | Szkolenia | Newsletter