Nabór SORE Przeworsk

 

Projekt „Powiat Przeworski – wspomaganie szkół drogą do jakości”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IK-P/2/2013

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA STANOWISKO

Szkolnego Opiekuna Rozwoju Edukacji (SORE)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

I. Określenie Przedmiotu Zamówienia:

1. Określenie stanowiska:

Szkolny Opiekun Rozwoju Edukacji w projekcie „Powiat przeworski – wspomaganie szkół drogą do jakości”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2. Liczba stanowisk pracy: .opieka nad 5 szkołami

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. (na poszczególne szkoły)

3. Warunki pracy: umowa cywilnoprawna /umowa -zlecenie/ . Praca w wymiarze średnio 15 godzin miesięcznie na jedną szkołę w tym 1 dzień pracy (minimum 6 godzin) bezpośrednio w szkole.

4. Rodzaj umowy: umowa zlecenie, zawarta na czas realizacji projektu tj. od 01 10.2013 r. do 30 czerwca 2015 r.
5. Miejsce wykonywania pracy:   szkoły i przedszkola uczestniczące w projekcie z  powiatu Przeworskiego
6. Główne obowiązki na stanowisku:

1) Przeprowadzenie Diagnozy potrzeb w szkołach objętych opieką,

2) Stworzenie Rocznego Planu Wspomagania we współpracy z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną

3) Pomoc szkole w wyborze tematu doskonalenia,

4) Współpraca z trenerami prowadzącymi szkolenia zgodne z wybranym tematem doskonalenia ,

5) Stała współpraca z dyrektorem w realizacji Rocznego Planu Wspomagania

6) Prowadzenie wsparcia dla nauczycieli w formie konsultacji indywidualnych i grupowych oraz krótkich (4 godzinnych) warsztatów,

7) Stworzenie raportu z realizacji Rocznego Planu Wspomagania,

8) Stała współpraca  z koordynatorem projektu,

9) Udział w spotkaniach superwizyjnych raz na kwartał,

10) Regularne, raz w miesiącu, sporządzanie raportu z działań wraz z ewidencją przepracowanych godzin;

 

II. Warunki udziału w postępowaniu oraz spis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Wymagania niezbędne:

1)       obywatelstwo polskie,

2)       wykształcenie wyższe magisterskie  - psychologia lub pedagogika

3)       minimum roczne 80 godzin doświadczenia we wspieraniu nauczycieli ,

4)       znajomość zagadnień związanych z organizacją szkoły i prawa Oświatowego,

5)       komunikatywność , umiejętność pracy w zespole

 

Wymagania preferowane:

1)        doświadczenie trenerskie, coachingowe

2)       doświadczenie planowania i realizacji projektów,

 

 

Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny–opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.),.

2) Oferta cenowa zawierająca deklarację dotycząca liczby i typu szkół, z jakimi kandydat na SORE może współpracować, (wzór oferty załącznik 1)

3) W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę w szkole lub przedszkolu – zgoda pracodawcy na podjęcie dodatkowej pracy, jako SORE,

4) Życiorys (CV) –opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.),

5) kserokopie świadectw i dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
i umiejętności, referencje,

6) oświadczenie o zatrudnieniu w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską (załącznik nr 2)

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie 2 niniejszego zapytania. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki Wykonawca spełnił.

Kryteria oceny ofert: cena – 100%

Opis sposobu obliczenia oceny oferty:

- najniższa cena: 100 pkt

- punkty przyznawane każdej następnej ofercie będą wyliczane następująco:

cena najniższa

----------------------------- x 100 pkt

cena oferty badanej

Miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego
w Przeworsku –  pokój nr 419 (IV piętro)  ul. Jagiellońska 10

lub w biurze Instytutu Komeńskiego sp z o osp.k. w Warszawie (00-586) , ul.Flory1/8

lub za pośrednictwem poczty na jeden z powyższych adresów z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko Szkolnego Opiekuna Rozwoju Edukacji (SORE) - „Powiat przeworski – wspomaganie szkół drogą do jakości” .

11. Termin składania dokumentów:

Termin składania dokumentów upływa z dniem 19 września 2013 r. o godz. 15 (decyduje data wpływu do kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku lub Instytutu Komeńskiego). Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

12. Informacje dodatkowe:

1) Przyjmujemy wyłącznie kserokopie dokumentów, nadesłanych dokumentów nie zwracamy;

2) Oferenci zastrzegają sobie możliwość zaproszenia kandydatów na rozmowę osobistą, która odbędzie się w dniach 24-26 września 2013 r w Przeworsku. Terminy rozmów kwalifikacyjnych ustalane będą indywidualnie drogą mailową lub telefonicznie z kilkudniowym wyprzedzeniem.

3) Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną w dniu 26 września br

 

Warszawa 6.09.2013r

 

Prezes Instytutu Komeńskiego

Monika Rościszewska-Woźniak

 

(-)

 

KOMPETENTNE PRZEDSZKOLAKI

NEWSLETTER

Strona główna | O nas | Księgarnia | Trenerzy | Kalendarium | Konferencje | Kontakt | Szkolenia | Newsletter