Ogłoszenie o naborze

Instytut Komeńskiego zaprasza do zapoznania się z ogłoszeniami o naborze kadry do projektu "Kompetentne Przedszkolaki" (woj. podkarpackie) na następujące stanowiska:

- Specjalista ds. obsługi finansowej

- Księgowy/wa

- Specjalista ds. płac

- Koordynator ds. zakupów

- Asystent kierownika projektu

- Koordynator ds. merytorycznych

- Specjalista ds. kadr

 


 

Stanowisko:

Specjalista ds. obsługi finansowej w Projekcie Kompetentne Przedszkolaki

Opis stanowiska:

Obszar tematyczny: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Obowiązki:

 1. Opisywanie dokumentów zgodnie z zasadami PO KL,
 2. Sprawdzanie za zgodność rachunkową,
 3. Przygotowywanie wniosków o płatność,
 4. Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem o płatność,
 5. Kontrola zgodności z harmonogramem wydatków,
 6. Wprowadzanie zmian do budżetu zgodnie z wytycznymi kierownika,
 7. Aktualizacja harmonogramu płatności,
 8. Kontrola terminowego wydatkowania środków finansowych,
 9. Współpraca w zakresie prawidłowego rozliczenia projektu pomiędzy Liderem a Partnerami,
 10. Monitorowanie postępu finansowego,
 11. Sprawdzanie poniesionych wydatków pod względem ich kwalifikowalności,
 12. Rozliczenie końcowe budżetu projektu 

Lokalizacja:

województwo podkarpackie

Wymagania stawiane pracownikowi:

wykształcenie wyższe zawodowe; preferowane w zakresie rachunkowości i finansów,

 • doświadczenie zawodowe min. 4 lata rozliczania projektów EFS
 • doświadczenie w zakresie pracy związanej z obsługą projektów finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (SPO RZL, PO KL),
 • udział w podobnych projektach, w tym w 1 o wartości co najmniej 5 milionów PLN,
 • znajomość zagadnień z zakresu współfinansowania projektów z EFS
 • biegła znajomość ustawy o finansach publicznych, zasad rachunkowości, prawa ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych, kodeksu pracy oraz programów operacyjnych w ramach EFS,  a w szczególności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • podstawowa umiejętność obsługi komputera (w tym programów Word, Excel, Płace Optivum),
 • znajomość generatora wniosków: o dotację, płatniczych, sprawozdawczych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na przedmiotowym stanowisku,
 • samodyscyplina i dyspozycyjność,
 • dobra organizacja pracy, systematyczność,
 • konsekwencja w działaniu, operatywność,
 • samodzielność i komunikatywność,
 • odporność na pracę w stresie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność zarządzania zespołem ludzkim.

Oferujemy:

 • pracę na podstawie umowy zlecenia, atrakcyjne wynagrodzenie,
 • duże możliwości rozwoju osobistego i zawodowego,
 • przyjacielską atmosferę.

Forma kontaktu:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji zawierających cv z dokładnymi danymi oraz listu motywacyjnego na adres: Instytut Jana Amosa Komeńskiego, Biuro Projektu „Kompetentne Przedszkolaki”, Budynek Banku Spółdzielczego w Zarzeczu, 37 – 205 Zarzecze 192 z dopiskiem na kopercie „Oferta konkursowa na stanowisko Specjalista ds. obsługi finansowej w Projekcie Kompetentne Przedszkolaki” ,

 • prosimy o aplikacje ściśle odpowiadające określonym wyżej wymaganiom,
 • do aplikacji prosimy o dołączenie kserokopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań stawianych kandydatowi,
 • po dokonaniu oceny formalnej złożonych aplikacji wraz z dokumentami kandydaci zostaną niezwłocznie powiadomieni w formie telefonicznej o terminie, godzinie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 • rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa Instytutu Jana Amosa Komeńskiego
 • decyzja o podjęciu współpracy z kandydatem należy do Przewodniczącego Komisji Konkursowej,
 • w przypadku złożenia  więcej niż jednej aplikacji - zastrzega się prawo do dokonania wyboru  osoby, która według Instytutu Jana Amosa Komeńskiego daje rękojmię prawidłowego realizowania zakresu obowiązków,
 • osobie, która nie uzyskała akceptacji Przewodniczącego Komisji Konkursowej powołanej przez Prezesa Instytutu Jana Amosa Komeńskiego przysługuje prawo złożenia w terminie do 2 dni wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku aplikacyjnego,
 • rozstrzygnięcie pełnego składu Komisji Konkursowej jest ostateczne.

Termin składania aplikacji wraz z wymaganymi dokumentami upływa w dniu 13 sierpnia 2012 roku o godz. 10.00.

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 14 sierpnia 2012 roku o godz. 12.00.

Kontakt:

Telefon: 0-16-640-13-73; 663 900 719

 


Stanowisko:

Księgowy/wa w Projekcie  Kompetentne Przedszkolaki

Opis stanowiska:

Obszar tematyczny: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Obowiązki:

 1. Sporządzanie przelewów,
 2. Przygotowanie dokumentów i zestawień do rozliczeń,
 3. Prowadzenie rachunkowości projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. Księgowanie i dekretowanie dokumentów,
 5. Nadzór i rozliczenie inwentaryzacji,
 6. Współpraca z główną księgową  Lidera (koszty pośrednie)
 7. Opracowywanie zasad (polityki rachunkowości) projektu, zakładowych planów kont, zasad obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych, zasad gospodarki inwentarzowej, zasad inwentaryzacji,
 8. Prowadzenie gospodarki  materiałowej,
 9. Stała współpraca z pracownikami zatrudnionymi w projekcie,
 10. Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych w ramach projektu
 11. Dokonywanie kontroli wewnętrznej i nadzoru w zakresie gospodarki finansowej.

Lokalizacja:

województwo podkarpackie

Wymagania stawiane pracownikowi:

 • wykształcenie średnie ekonomiczne,
 • doświadczenie zawodowe  min. 20  lat,
 • doświadczenie w zakresie pracy związanej z obsługą projektów finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (SPO RZL, PO KL),
 • udział w podobnych projektach, w tym w 1 o wartości co najmniej 5 milionów PLN,
 • znajomość zagadnień z zakresu współfinansowania projektów z EFS,
 • biegła znajomość ustawy o finansach publicznych, zasad rachunkowości, kodeksu pracy oraz programów operacyjnych w ramach EFS, a w szczególności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • podstawowa umiejętność obsługi komputera (w tym programów Word, Excel, Płace Optivum),
 • znajomość generatora wniosków: o dotację, płatniczych, sprawozdawczych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na przedmiotowym stanowisku,
 • samodyscyplina i dyspozycyjność,
 • dobra organizacja pracy, systematyczność,
 • konsekwencja w działaniu, operatywność,
 • samodzielność i komunikatywność,
 • odporność na pracę w stresie,
 • umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • pracę na podstawie umowy zlecenia,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • duże możliwości rozwoju osobistego i zawodowego,
 • przyjacielską atmosferę.

Forma kontaktu:

 • zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji zawierających cv z dokładnymi danymi oraz listu motywacyjnego na adres: Instytut Jana Amosa Komeńskiego, Biuro Projektu „Kompetentne Przedszkolaki”, Budynek Banku Spółdzielczego w Zarzeczu      37 – 205 Zarzecze 192 z dopiskiem na kopercie „Oferta konkursowa na stanowisko Księgowy/wa w Projekcie Kompetentne Przedszkolaki” ,
 • prosimy o aplikacje ściśle odpowiadające określonym wyżej wymaganiom,
 • do aplikacji prosimy o dołączenie kserokopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań stawianych kandydatowi,
 • po dokonaniu oceny formalnej złożonych aplikacji wraz z dokumentami kandydaci zostaną niezwłocznie powiadomieni w formie telefonicznej o terminie, godzinie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 • rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa Instytutu Jana Amosa Komeńskiego
 • decyzja o podjęciu współpracy z kandydatem należy do Przewodniczącego Komisji Konkursowej,
 • w przypadku złożenia  więcej niż jednej aplikacji - zastrzega się prawo do dokonania wyboru  osoby, która według Instytutu Jana Amosa Komeńskiego daje rękojmię prawidłowego realizowania zakresu obowiązków,
 • osobie, która nie uzyskała akceptacji Przewodniczącego Komisji Konkursowej powołanej przez Prezesa Instytutu Jana Amosa Komeńskiego przysługuje prawo złożenia w terminie do 2 dni wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku aplikacyjnego,
 • rozstrzygnięcie pełnego składu Komisji Konkursowej jest ostateczne.

Termin składania aplikacji wraz z wymaganymi dokumentami upływa w dniu 13 sierpnia 2012 roku o godz. 10.00.

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 14 sierpnia 2012 roku o godz. 12.00.

Kontakt:

Telefon: 0-16-640-13-73; 663 900 719


Stanowisko:

Specjalista ds. płac w Projekcie  Kompetentne Przedszkolaki

Opis stanowiska:

Obszar tematyczny: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Obowiązki:

 1. naliczanie wynagrodzeń, zasiłków,
 2. rozliczanie i odprowadzanie składek ZUS,
 3. zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ubezpieczeń społecznych,
 4. wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
 5. sporządzanie list płac wynikających ze stosunku pracy i umów zlecenia,
 6. rozliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy,  sporządzanie deklaracji miesięcznych i rozliczeń rocznych,
 7. prowadzenie kart wynagrodzeń.

Lokalizacja:

województwo podkarpackie

Wymagania stawiane pracownikowi:

 • wykształcenie wyższe zawodowe; preferowane w zakresie rachunkowości,
 • udział w szkoleniach z zakresu ZUS,  podatków, kadr i płac,
 • doświadczenie zawodowe  min. 10  lat,
 • doświadczenie w zakresie pracy związanej z obsługą projektów finansowanych                  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (SPO RZL, PO KL),
 • udział w podobnych projektach, w tym w 1 o wartości co najmniej 5 milionów PLN,
 • znajomość zagadnień z zakresu współfinansowania projektów z EFS
 • biegła znajomość ustawy o finansach publicznych, zasad rachunkowości, prawa ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych, kodeksu pracy oraz programów operacyjnych w ramach EFS,  a w szczególności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • podstawowa umiejętność obsługi komputera (w tym programów Word, Excel, Płace Optivum),
 • znajomość generatora wniosków: o dotację, płatniczych, sprawozdawczych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na przedmiotowym stanowisku,
 • samodyscyplina i dyspozycyjność,
 • dobra organizacja pracy, systematyczność,
 • konsekwencja w działaniu, operatywność,
 • samodzielność i komunikatywność,
 • odporność na pracę w stresie,
 • umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • pracę na podstawie umowy zlecenia,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • duże możliwości rozwoju osobistego i zawodowego,
 • przyjacielską atmosferę.

Forma kontaktu:

 • zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji zawierających cv z dokładnymi danymi oraz listu motywacyjnego na adres: Instytut Jana Amosa Komeńskiego, Biuro Projektu „Kompetentne Przedszkolaki”, Budynek Banku Spółdzielczego w Zarzeczu      37 – 205 Zarzecze 192, z dopiskiem na kopercie „Oferta konkursowa na stanowisko Specjalista ds. płac w Projekcie Kompetentne Przedszkolaki ” ,
 • prosimy o aplikacje ściśle odpowiadające określonym wyżej wymaganiom,
 • do aplikacji prosimy o dołączenie kserokopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań stawianych kandydatowi,
 • po dokonaniu oceny formalnej złożonych aplikacji wraz z dokumentami kandydaci zostaną niezwłocznie powiadomieni w formie telefonicznej o terminie, godzinie

i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,

 • rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa Instytutu Jana Amosa Komeńskiego,
 • decyzja o podjęciu współpracy z kandydatem należy do Przewodniczącego Komisji Konkursowej,
 • w przypadku złożenia  więcej niż jednej aplikacji - zastrzega się prawo do dokonania wyboru  osoby, która według Instytutu Jana Amosa Komeńskiego daje rękojmię prawidłowego realizowania zakresu obowiązków,
 • osobie, która nie uzyskała akceptacji Przewodniczącego Komisji Konkursowej powołanej przez Prezesa Instytutu Jana Amosa Komeńskiego przysługuje prawo złożenia w terminie do 2 dni wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku aplikacyjnego,
 • rozstrzygnięcie pełnego składu Komisji Konkursowej jest ostateczne.

Termin składania aplikacji wraz z wymaganymi dokumentami upływa w dniu 13 sierpnia 2012 roku o godz. 10.00.

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 14 sierpnia 2012 roku o godz. 12.00.

Kontakt

Telefon: 0-16-640-13-73; 663 900 719

 


Stanowisko:

Specjalista ds. zakupów  w Projekcie  Kompetentne Przedszkolaki

Opis stanowiska:

Obszar tematyczny: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Obowiązki:

 1. udział w przygotowaniu regulaminów zakupów dostaw i usług, których wartość nie przekracza wartości 14 000 euro oraz których wartość przekracza14 000 euro
 2. przygotowanie planu zamówień dostaw i usług zgodnie z budżetem i harmonogramem projektu
 3. przygotowanie zamówień na usługi i dostawy w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie z zatwierdzonymi regulaminami
 4. udział w pracach komisji ds. zakupów
 5. przygotowanie dokumentów niezbędnych do prac komisji ds. zamówień, w tym zapewnienie organizacyjno-kancelaryjne prac komisji ds. zamówień,
 6. sporządzanie protokołów odbioru wszystkich dostaw,
 7. prowadzenie rejestru zakupów do 14 000 euro oraz powyżej 14 000 euro
 8. współpraca z pracownikami zatrudnionymi w projekcie,

Lokalizacja:

województwo podkarpackie

Wymagania stawiane pracownikowi:

 • wykształcenie wyższe administracyjne,
 • doświadczenie zawodowe  min. 5  lat,
 • ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania funduszami Unii Europejskiej,
 • udział w szkoleniach i kursach w zakresie zamówień publicznych,
 • rozliczania i sprawozdawczości w zakresie projektów PO KL,
 • doświadczenie we współpracy z organizacjami  działającymi na rzecz rozwoju dzieci,
 • doświadczenie w zakresie pracy związanej z obsługą projektów finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (SPO RZL, PO KL),
 • udział w podobnych projektach, w tym w 1 o wartości co najmniej 3 milionów PLN,
 • znajomość zagadnień z zakresu współfinansowania projektów z EFS
 • biegła znajomość, prawo zamówień publicznych, oraz programów operacyjnych w ramach EFS, a w szczególności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej oraz w pracach komisji przetargowych
 • podstawowa umiejętność obsługi komputera (w tym programów Word, Excel, SIP),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na przedmiotowym stanowisku,
 • samodyscyplina i dyspozycyjność,
 • dobra organizacja pracy, systematyczność,
 • konsekwencja w działaniu, operatywność,
 • samodzielność i komunikatywność,
 • odporność na pracę w stresie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • dysponowanie samochodem osobowym.

 

Oferujemy:

 • pracę na podstawie umowy zlecenia,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • duże możliwości rozwoju osobistego i zawodowego,
 • przyjacielską atmosferę.

Forma kontaktu:

 zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji zawierających cv z dokładnymi danymi oraz listu motywacyjnego na adres: Instytut Jana Amosa Komeńskiego, Biuro Projektu „Kompetentne Przedszkolaki”, Budynek Banku Spółdzielczego w Zarzeczu      37 – 205 Zarzecze 192 z dopiskiem na kopercie „Oferta konkursowa na stanowisko Specjalista/tka ds. zakupów w Projekcie Kompetentne Przedszkolaki” ,

 • prosimy o aplikacje ściśle odpowiadające określonym wyżej wymaganiom,
 • do aplikacji prosimy o dołączenie kserokopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań stawianych kandydatowi,
 • po dokonaniu oceny formalnej złożonych aplikacji wraz z dokumentami kandydaci zostaną niezwłocznie powiadomieni w formie telefonicznej o terminie, godzinie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 • rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa Instytutu Jana Amosa Komeńskiego,
 • decyzja o podjęciu współpracy z kandydatem należy do Przewodniczącego Komisji Konkursowej,
 • w przypadku złożenia  więcej niż jednej aplikacji - zastrzega się prawo do dokonania wyboru  osoby, która według Instytutu Jana Amosa Komeńskiego daje rękojmię prawidłowego realizowania zakresu obowiązków,
 • osobie, która nie uzyskała akceptacji Przewodniczącego Komisji Konkursowej powołanej przez Prezesa Instytutu Jana Amosa Komeńskiego przysługuje prawo złożenia w terminie do 2 dni wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku aplikacyjnego,
 • rozstrzygnięcie pełnego składu Komisji Konkursowej jest ostateczne.

Termin składania aplikacji wraz z wymaganymi dokumentami upływa w dniu 13 sierpnia 2012 roku o godz. 10.00.

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 14 sierpnia 2012 roku o godz. 12.00.

 

 

Kontakt: 

Telefon: 0-16-640-13-73; 663 900 719


Stanowisko:

Asystent kierownika projektu w Projekcie  Kompetentne Przedszkolaki

Opis stanowiska:

Obszar tematyczny: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Obowiązki:

 1. Zastępowanie kierownika w razie jego/jej nieobecności i bezpośrednia, stała z nim/nią współpraca,
 2. Przygotowanie protokołów odbioru materiałów i dostaw dla koordynatorów organizacyjnych,
 3. Stały kontakt z jednostkami nadzorującymi punkty/zespoły przedszkolne, a w szczególności z Sanepidem,
 4. Weryfikacja i analiza dokumentów dzieci i rodziców dostarczonych przez koordynatorów organizacyjnych,
 5. Organizacja warsztatów z rodzicami i szkoleń,
 6. Zorganizowanie sprawnej komunikacji i przepływu informacji pomiędzy zespołem zarządzającym,
 7. Zebranie raportów i dokumentów opracowywanych przez pracowników zespołu zarządzającego dla przygotowania raportu postępu rzeczowego projektu,
 8. Opracowanie harmonogramu spotkań Grupy Sterującej oraz zespołu zarządzającego oraz organizacja tych spotkań według programu opracowanego przez Kierownika Projektu,
 9. Sporządzanie sprawozdań ze spotkań Grupy Sterującej i notatek ze spotkań grupy zarządzającej,
 10. Bieżący monitoring realizacji zadań z zakresu promocji projektu,
 11. Udział w przygotowaniu wniosków o płatność w zakresie postępu rzeczowego projektu,
 12. Przygotowanie dokumentów do archiwizacji oraz udział w pracach inwentaryzacyjnych. 

Lokalizacja:

województwo podkarpackie

Wymagania stawiane pracownikowi:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe min. 1 rok
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy sekretarki / asystenta,
 • umiejętność redagowania pism i korespondencji,
 • udział w podobnych projektach, w tym w 1 o wartości co najmniej 5 milionów PLN,
 • doświadczenie w zakresie pracy związanej z obsługą projektów finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (SPO RZL, PO KL),
 • biegła znajomość instrukcji kancelaryjnej, programów operacyjnych w ramach EFS, a w szczególności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • podstawowa umiejętność obsługi komputera (w tym programów Word, Excel ),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na przedmiotowym stanowisku,
 • samodyscyplina i dyspozycyjność,
 • dobra organizacja pracy, systematyczność,
 • konsekwencja w działaniu, operatywność,
 • samodzielność i komunikatywność,
 • odporność na pracę w stresie,
 • umiejętność pracy w zespole i  pod presją czasu,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • dysponowanie samochodem osobowym,
 • umiejętność komunikowania się,
 • wysoka kultura osobista i miłe usposobienie,

Oferujemy:

 • pracę na podstawie umowy o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • duże możliwości rozwoju osobistego i zawodowego,
 • przyjacielską atmosferę.

Forma kontaktu:

 • zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji zawierających cv z dokładnymi danymi oraz listu motywacyjnego na adres: Instytut Jana Amosa Komeńskiego, Biuro Projektu „Kompetentne Przedszkolaki”, Budynek Banku Spółdzielczego w Zarzeczu 37 – 205 Zarzecze 192 z dopiskiem na kopercie „Oferta konkursowa na stanowisko Asystent kierownika projektu w Projekcie Kompetentne Przedszkolaki” ,
 • prosimy o aplikacje ściśle odpowiadające określonym wyżej wymaganiom,
 • do aplikacji prosimy o dołączenie kserokopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań stawianych kandydatowi,
 • po dokonaniu oceny formalnej złożonych aplikacji wraz z dokumentami kandydaci zostaną niezwłocznie powiadomieni w formie telefonicznej o terminie, godzinie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 • rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Prezes Instytutu Jana Amosa Komeńskiego,
 • decyzja o podjęciu współpracy z kandydatem należy do Przewodniczącego Komisji Konkursowej,
 • w przypadku złożenia  więcej niż jednej aplikacji - zastrzega się prawo do dokonania wyboru  osoby, która według Instytutu Jana Amosa Komeńskiego daje rękojmię prawidłowego realizowania zakresu obowiązków,
 • osobie, która nie uzyskała akceptacji Przewodniczącego Komisji Konkursowej powołanej przez Prezesa Instytutu Jana Amosa Komeńskiego przysługuje prawo złożenia w terminie do 2 dni wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku aplikacyjnego,
 • rozstrzygnięcie pełnego składu Komisji Konkursowej jest ostateczne.

Termin składania aplikacji wraz z wymaganymi dokumentami upływa w dniu 13 sierpnia 2012 roku o godz. 10.00.

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 14 sierpnia 2012 roku o godz. 12.00.

 

Kontakt:

Telefon: 0-16-640-13-73; 663 900 719

 


Stanowisko:

Koordynator ds. merytorycznych  w Projekcie  Kompetentne Przedszkolaki

Opis stanowiska:

Obszar tematyczny: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Obowiązki:

1.      opracowanie regulaminu rekrutacji oraz dokumentów rekrutacyjnych dzieci do punktów/zespołów,

2.      opracowanie regulaminu rekrutacji nauczycieli i specjalistów,

3.      udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej w zakresie naboru dzieci do punktów/zespołów,

4.      udział w rekrutacji kandydatów na nauczycieli i specjalistów do punktów/zespołów,

5.      nadzór nad realizacją podstawy programowej w punktach/zespołach,

6.      przygotowywanie i ustalanie harmonogramu szkoleń dla nauczycieli,

7.      prowadzenie monitoringu w punktach/zespołach (co najmniej 1 raz w czasie trwania roku szkolnego),

8.       kontrola prowadzonej przez nauczycieli dokumentacji (dzienników zajęć, kart ewidencji czasu pracy, umów o współpracy z rodzicami, upoważnień do odbioru dzieci, itp.),

9.      prowadzenie nadzoru merytorycznego nad  nauczycielami  i specjalistami,

10.  zarządzanie bazą danych obserwacji i diagnozy dzieci,

11.  zarządzanie bazą danych rodziców

12.  monitorowanie dyżurów  rodziców,

13.  przygotowywanie harmonogramu spotkań warsztatowych dla rodziców,

14.  współpraca z trenerami prowadzącymi spotkania warsztatowe dla rodziców,

15.  sporządzanie kwartalnych sprawozdań,

16.  realizacja projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu,

17.  udział w przygotowywaniu wniosków beneficjenta o płatność,

18.  wprowadzenie działań naprawczych,

19.  stała współpraca z  uczestnikami projektu oraz kontrola prawidłowości działań.

Lokalizacja:

województwo podkarpackie

 

Wymagania stawiane pracownikowi:

 

1.      minimum 4 letnie doświadczenie w prowadzeniu nadzoru pedagogicznego

w oświatowych jednostkach sektora finansów publicznych,

2.      wykształcenie wyższe pedagogiczne,

3.      ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą,

4.      posiadanie stopnia specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania początkowego,

5.      udział w szkoleniach i kursach w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego, konstruowania narzędzi pomiaru dydaktycznego,

6.      doświadczenie zawodowe/pedagogiczne min.10 lat,

7.      doświadczenie w zakresie pracy związanej z obsługą projektów finansowanych                  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (SPO RZL, PO KL),

8.      udział w podobnych projektach, w tym w 1 o wartości co najmniej 5 milionów PLN,

9.      biegła znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o systemie oświaty, kodeksu pracy oraz programów operacyjnych w ramach EFS, a w szczególności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

10.  podstawowa umiejętność obsługi komputera (w tym programów Word, Excel, PEFS,

do diagnozy i obserwacji dzieci),

11.  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,

12.  stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na przedmiotowym stanowisku,

13.  samodyscyplina i dyspozycyjność,

14.  dobra organizacja pracy, systematyczność,

15.  konsekwencja w działaniu, operatywność,

16.  samodzielność i komunikatywność,

17.  odporność na pracę w stresie,

18.  umiejętność pracy w zespole,

19.  posiadanie prawa jazdy kat. B,

20.  dysponowanie samochodem osobowym.

 

Oferujemy:

 • pracę na podstawie umowy zlecenia,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • duże możliwości rozwoju osobistego i zawodowego,
 • przyjacielską atmosferę.

Forma kontaktu:

 • zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji zawierających cv z dokładnymi danymi oraz listu motywacyjnego na adres: Instytut Jana Amosa Komeńskiego, Biuro Projektu „Kompetentne Przedszkolaki”, Budynek Banku Spółdzielczego w Zarzeczu      37 – 205 Zarzecze 192 z dopiskiem na kopercie „Oferta konkursowa na stanowisko Koordynatora ds. merytorycznych w Projekcie Kompetentne Przedszkolaki” ,
 • prosimy o aplikacje ściśle odpowiadające określonym wyżej wymaganiom,
 • do aplikacji prosimy o dołączenie kserokopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań stawianych kandydatowi,
 • po dokonaniu oceny formalnej złożonych aplikacji wraz z dokumentami kandydaci zostaną niezwłocznie powiadomieni w formie telefonicznej o terminie, godzinie    i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 • rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa Instytutu Jana Amosa Komeńskiego
 • decyzja o podjęciu współpracy z kandydatem należy do Przewodniczącego Komisji Konkursowej,
 • w przypadku złożenia  więcej niż jednej aplikacji - zastrzega się prawo do dokonania wyboru  osoby, która według Instytutu Jana Amosa Komeńskiego daje rękojmię prawidłowego realizowania zakresu obowiązków,
 • osobie, która nie uzyskała akceptacji Przewodniczącego Komisji Konkursowej powołanej przez Prezesa Instytutu Jana Amosa Komeńskiego przysługuje prawo złożenia w terminie do 2 dni wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku aplikacyjnego,
 • rozstrzygnięcie pełnego składu Komisji Konkursowej jest ostateczne.

 Termin składania aplikacji wraz z wymaganymi dokumentami upływa w dniu 13 sierpnia 2012 roku o godz. 10.00.

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 14 sierpnia 2012 roku o godz. 12.00.

 

 

Kontakt:

Telefon: 0-16-640-13-73; 663 900 719


Stanowisko:

Specjalista ds. kadr w Projekcie  Kompetentne Przedszkolaki

Opis stanowiska:

Obszar tematyczny: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Obowiązki:

1.      przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z zawieraniem umów
o pracę, rozwiązywaniem stosunku pracy, udzielaniem urlopów i zwolnień z pracy,

2.      przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z zawieraniem umów zlecenia,

3.      prowadzenie list obecności,

4.      stała współpraca ze specjalistą ds. płac oraz  pozostałymi pracownikami projektu,

5.      udział w rekrutacji pracowników,

6.      prowadzenie polityki kadrowej,

7.      prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,

8.      prowadzenie dokumentacji związanej z kierowaniem pracowników na szkolenia BHP,

9.      prowadzenie dokumentacji związanej z kierowaniem pracowników na obowiązkowe badania lekarskie wstępne i okresowe,

10.  prowadzenie teczek akt osobowych pracowników,

11.  opracowywanie regulaminów określających  prawa i obowiązki pracowników.

Lokalizacja:

województwo podkarpackie

Wymagania stawiane pracownikowi:

 • wykształcenie wyższe administracyjne,
 • udział w szkoleniach i kursach w zakresie prawa pracy,
 • doświadczenie zawodowe  min. 3  lata,
 • udział w podobnych projektach, w tym w 1 o wartości co najmniej 5 milionów PLN,
 • znajomość zagadnień z zakresu współfinansowania projektów z EFS
 • doświadczenie w zakresie pracy związanej z prowadzeniem spraw osobowych pracowników,
 • biegła znajomość ustawy prawa ubezpieczeń społecznych, kodeksu pracy oraz programów operacyjnych w ramach EFS,  a w szczególności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • podstawowa umiejętność obsługi komputera (w tym programów Word, Excel),
 • znajomość generatora wniosków: o dotację, płatniczych, sprawozdawczych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na przedmiotowym stanowisku,
 • samodyscyplina i dyspozycyjność,
 • dobra organizacja pracy, systematyczność,
 • konsekwencja w działaniu, operatywność,
 • samodzielność i komunikatywność,
 • odporność na pracę w stresie,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Oferujemy:

 • pracę na podstawie umowy o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • duże możliwości rozwoju osobistego i zawodowego,
 • przyjacielską atmosferę.

Forma kontaktu:

zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji zawierających cv z dokładnymi danymi oraz listu motywacyjnego na adres: Instytut Jana Amosa Komeńskiego, Biuro Projektu „Kompetentne Przedszkolaki”, Budynek Banku Spółdzielczego w Zarzeczu      37 – 205 Zarzecze 192 z dopiskiem na kopercie „Oferta konkursowa na stanowisko Specjalista ds. kadr w Projekcie  Kompetentne Przedszkolaki” ,

 • prosimy o aplikacje ściśle odpowiadające określonym wyżej wymaganiom,
 • do aplikacji prosimy o dołączenie kserokopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań stawianych kandydatowi,
 • po dokonaniu oceny formalnej złożonych aplikacji wraz z dokumentami kandydaci zostaną niezwłocznie powiadomieni w formie telefonicznej o terminie, godzinie    i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 • rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa Instytutu Jana Amosa Komeńskiego
 • decyzja o podjęciu współpracy z kandydatem należy do Przewodniczącego Komisji Konkursowej,
 • w przypadku złożenia  więcej niż jednej aplikacji - zastrzega się prawo do dokonania wyboru  osoby, która według Instytutu Jana Amosa Komeńskiego daje rękojmię prawidłowego realizowania zakresu obowiązków,
 • osobie, która nie uzyskała akceptacji Przewodniczącego Komisji Konkursowej powołanej przez Prezesa Instytutu Jana Amosa Komeńskiego przysługuje prawo złożenia w terminie do 2 dni wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku aplikacyjnego,
 • rozstrzygnięcie pełnego składu Komisji Konkursowej jest ostateczne.

 

Termin składania aplikacji wraz z wymaganymi dokumentami upływa w dniu 13 sierpnia 2012 roku o godz. 10.00.

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 14 sierpnia 2012 roku o godz. 12.00.

 

 

Kontakt:

 Telefon: 0-16-640-13-73; 663 900 719

 

KOMPETENTNE PRZEDSZKOLAKI

NEWSLETTER

Strona główna | O nas | Księgarnia | Trenerzy | Kalendarium | Konferencje | Kontakt | Szkolenia | Newsletter