Protokół z rozeznania cenowego na dostawę materiałów plastycznych

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

IK.272.12.2013

PROTOKÓŁ - ZMIANA

z rozeznania cenowego dostaw/usług

 o wartości powyżej  kwoty 14 000 euro netto  – część zamówienia 

  1. W celu udzielenia zamówienia na: dostawę materiałów plastycznych i do dokumentacji pracy z dziećmi do punktów przedszkolnych utworzonych w ramach Projektu „Kompetentne Przedszkolaki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeprowadzono rozeznanie cenowe.
  2. W dniu 17.01.2013r.wysłano zaproszenie do składania ofertdo udziału  w postępowaniuw formie pisemnej i przekazano: osobiście, listownie, mailem, faxem*niżej wymienionym wykonawcom:

1)     F. H. AKS, Kazimierz Szczygielski, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk

2)     Educarium sp. z o.o. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz

3)     MOJE BAMBINO  Sp. z o.o. Sp. k.ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

oraz i umieszczono na stronie internetowej (http://instytutkomenskiego.pl) do pobrania

 

W terminie do dnia 04.02.2013r. do godziny 15.00 przedstawiono poniższe oferty: 

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

- Adres wykonawcy

Data wpłynięcia oferty

Cena netto

Cenabrutto

Punkty

Uwagi 

1

NOWA SZKOŁA

 sp. z o.o., ul. POW 25

90-248 Łodź

01.02.2013

Godz.10.01

36403,95

44 776,86

91

---

2

MOJE BAMBINO

Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Graniczna 46

93-428 Łodź

04.02.2013

Godz.9.56

51304,75

63 104,84

64

---

3

PPPHU „VIKA”

 Renata Musielska

Lubanów 28B

98-235 Błaszki

04.02.2013

Godz.9.57

28948,21

35 606,30

Wykonawca odstąpił od podpisania umowy

4

HANDEL Materiały do twórczości plastycznej HURT-DETAL

Wiesław Waszak

Ul. Plac Polski 3/4

50-156 Wrocław

04.02.2013

Godz.9.58

66671,14

82 005,50

50

---

5

F.H. ER-TEL s.c

Ul. Grucy 4

37-500 Jarosław

04.02.2013

Godz.14.25

36257,35

44 596,54

91

---

6

F. H. AKS,

Kazimierz Szczygielski,

ul. Jagiellońska 10,

37-200 Przeworsk

04.02.2013

Godz.14.45

32824,18

40 373,74

100

Najkorzystniejsza oferta

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Wykonawca zaoferował najniższą cenę i uzyskał największą ilość punktów, oferta jest poprawna i kompletna.

 

Zarzecze, dnia 22.02.2013r.

…………………………………

(podpis prowadzącego postępowanie)

                                       ZATWIERDZAM / NIE ZATWIERDZAM*

 …………………………………………

(data i podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

KOMPETENTNE PRZEDSZKOLAKI

NEWSLETTER

Strona główna | O nas | Księgarnia | Trenerzy | Kalendarium | Konferencje | Kontakt | Szkolenia | Newsletter