Przeworsk 8/12/2014

IK-P/2/2014

Warszawa 08.12.2014 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Instytut Komeńskiego sp. z o. o. sp. k. w związku z realizacją Projektu „Powiat Przeworski – Wspomaganie szkół drogą do jakości ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”. zaprasza do przedstawiania ofert na realizację usług.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 

  1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla uczestników i uczestniczek Projektu. Przedmiot zamówienia podzielony jest na zadania.

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. (na poszczególne zadania)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi  - załącznik nr 1.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

 

Zad 1

Szkolenie na temat: 23. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

 

  1. Warunki udziału w postępowaniu oraz spis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający łącznie warunki dotyczące:

a)    posiadania wiedzy i doświadczenia dotyczącego prowadzenia szkoleń dla nauczycieli w zakresie określonym zamówieniem,

b)    posiadania dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku pedagogika, psychologia lub inny z dziedziny nauk humanistycznych oraz certyfikatu trenera,

c)    przeprowadzenia szkoleń z ewaluacji dla kadry kierowniczej  - dyrektorów szkół,

d)    czynność  zawodowa w roli  nauczyciela, z co najmniej 8 letnim doświadczeniem w pracy w szkole,

e)    spełnienia warunku o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z oferentem (wypełnionego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2)

 

Warunki będą uznane jeśli wykonawca przedstawi CV zawierające informacje potwierdzające powyższe kryteria.

 

  1. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie 2 niniejszego zapytania. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki Wykonawca spełnił.

  1. 4. Kryteria oceny ofert: cena – 100%

Opis sposobu obliczenia oceny oferty:

- najniższa cena: 100 pkt

- punkty przyznawane każdej następnej ofercie będą wyliczane następująco:

cena najniższa

----------------------------- x 100 pkt

cena oferty badanej

 

  1. Forma rozliczenia: umowa cywilnoprawna lub faktura.

  1. Miejsce i termin złożenia oferty (wzór oferty załącznik nr 3) :

 

Oferty prosimy składać drogą mailową: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub w Biurze Instytutu przy ul. Marii Kazimiery 3/1 w Warszawie

w terminie do 23.12.2014 r. do godziny 10.00.

 

Oferty złożone po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane


 

 

KOMPETENTNE PRZEDSZKOLAKI

NEWSLETTER

Strona główna | O nas | Księgarnia | Trenerzy | Kalendarium | Konferencje | Kontakt | Szkolenia | Newsletter