wybor oferty

 

IK.272.1.2013

PROTOKÓŁ

z rozeznania cenowego dostaw/usług

na zamówienie o wartości szacunkowej przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro (część zamówienia)

 

  1. W celu udzielenia zamówienia na: dostawę środków czystości do punktów i zespołów przedszkolnych utworzonych w ramach Projektu „Kompetentne Przedszkolne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeprowadzono rozeznanie cenowe.
  2. W dniu 03.01.2013r. wysłano zaproszenie do składania ofert do udziału  w postępowaniu w formie pisemnej i przekazano: osobiście, listownie, mailem, faxem* niżej wymienionym wykonawcom:

1)        P.H.U. PERS, ul. Okulickiego 18, 35-206 Rzeszów

2)        Firm Centrala Techniczno-Handlowa, „JONTEX”, ul. Kasztelańska 1a, 37-500 Jarosław

3)        F. H. AKS, Kazimierz Szczygielski, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk

      oraz i umieszczono na stronie internetowej ((http://instytutkomenskiego.pl)) do pobrania

 

W terminie do dnia 21.01.2013r. do godziny 15.00 przedstawiono poniższe oferty:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy - Adres wykonawcy

Data wpłynięcia oferty

Cena netto

Cena brutto

Punkty

Uwagi

1

Centrala Techniczno-Handlowa

„JONTEX”, ul. Kasztelańska 1a, 37-500 Jarosław

18.01.2013

Godz. 12.17

28 122,31

34 590,44

98

---

2

F. H. SOFT

ul. Prof. L. Chmaja 4

35-021 Rzeszów

21.01.2013

Godz. 11.37

31 211,33

38 389,94

89

Po uwzgl. pisma z wyjaśnieniami  z dnia 2101.2013

3

„ANIA” Sp. z o.o.

Ul. Dojazd Staroniwa 13

35-011 Rzeszów

21.01.2013

Godz. 13.00

43 553,89

53 571,28

63

---

4

F. H. AKS, K. Szczygielski,

ul. Jagiellońska 10,

37-200 Przeworsk

21.01.2013

Godz. 14.48

27 640,35

33 997,63

100

Najkorzystniejsza oferta

 

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Wykonawca zaoferował najniższą cenę i uzyskał największą ilość punktów, oferta jest poprawna i kompletna.

 

Zarzecze, dnia 21.01.2013r.                                                  

    …………………………………

(podpis prowadzącego postępowanie)

                                                                           

                                       ZATWIERDZAM / NIE ZATWIERDZAM*

                                                                                         

 

…………………………………………

(data i podpis osoby upoważnionej)

 

KOMPETENTNE PRZEDSZKOLAKI

NEWSLETTER

Strona główna | O nas | Księgarnia | Trenerzy | Kalendarium | Konferencje | Kontakt | Szkolenia | Newsletter