wybor oferty meble

FW.272.10.2012                                                                                         

PROTOKÓŁ

z rozeznania cenowego dostaw/usług

 na zamówienie o wartości szacunkowej przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro (część zamówienia)

 

1)        W celu udzielenia zamówienia na: dostawę mebli do biura Projektu „Kompetentne Przedszkolaki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeprowadzono rozeznanie cenowe.

2)        W dniu 10.01.2013r. wysłano zaproszenie do składania ofert do udziału  w postępowaniu w formie pisemnej i przekazano: osobiście, listownie, mailem, faxem* niżej wymienionym wykonawcom:

1)     F. H. AKS, Kazimierz Szczygielski, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk

2)     F.H. ER-TEL s.c., ul. Grucy 4, 37-500 Jarosław

3)     WID MEBLE, ul. Kopisto 4, 35-315 Rzeszów

oraz i umieszczono na stronie internetowej http://instytutkomenskiego.pl do pobrania

4)        W terminie do dnia 28.01.21013r. do godziny 15.00 przedstawiono poniższe oferty:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

- Adres wykonawcy

Data wpłynięcia oferty

Cena netto

Cena brutto

Punkty

Uwagi

1

TRONUS  POLSKA sp. z o.o.

Ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa

16.01.2013

Godz.11.50

1828,00

2248,44

54

-

2

Meriwa Sp. j, Paweł Filipiuk, Paweł Ostaszewski,

Al. Warszawska 150,

20-824 Lublin

22.01.2013

Godz.9.41

1050,00

1291,50

94

-

3

P. H. „UNIGA”

Ul. Rejtana 22/98, 35-310 Rzeszów

23.01.2013

Godz.10.09

1450,41

1784,00

68

-

4

F.H. ER-TEL s.c.

Ul. Grucy 4, 37-500 Jarosław

28.01.2013

Godz.14.36

1070,73

1317,00

92

-

5

F. H. AKS, Kazimierz Szczygielski, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk

28.01.2013

Godz.14.54

983,74

1210,00

100

Najkorzystniejsza oferta

 

3)     Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Wykonawca zaoferował najniższą cenę, oferta jest poprawna i kompletna.

 

Zarzecze, dnia 28.01.2013r.                                                  

    …………………………………

(podpis prowadzącego postępowanie)

                                                                           

                                        ZATWIERDZAM / NIE ZATWIERDZAM                                                                                         

 

 

…………………………………………

(data i podpis osoby upoważnionej)

 

KOMPETENTNE PRZEDSZKOLAKI

NEWSLETTER

Strona główna | O nas | Księgarnia | Trenerzy | Kalendarium | Konferencje | Kontakt | Szkolenia | Newsletter