IK.272.8.2012

2013-01-02

 

PROTOKÓŁ

z rozeznania cenowego dostaw/usług

 o wartości przekraczającej 500 euro do 14000 euro netto

 

  1. W celu udzielenia zamówienia na: dostawę sprzętu do biura Projektu „Kompetentne Przedszkolaki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeprowadzono rozeznanie cenowe.
  2. W dniu 17.12.2012r. wysłano zaproszenie do składania ofert do udziału  w postępowaniu w formie pisemnej i przekazano: osobiście, listownie, mailem, faxem* niżej wymienionym wykonawcom:

1)     F. H. :BIUROMAX” Andrzej Litwicki, ul. Boya-Żeleńskiego 2, 35-105 Rzeszów

2)     Firma XERIMA, Jan Szwakop, ul. Potockiego 9B, 39-300 Mielec

3)     F. H. AKS, Kazimierz Szczygielski, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk

oraz i umieszczono na stronie internetowej (http://instytutkomenskiego.pl) do pobrania.

W terminie do dnia 31.12.2012r. do godziny 12.10 przedstawiono poniższe oferty:

Lp.

Nazwa wykonawcy - Adres wykonawcy

Data i godzina

wpłynięcia oferty

Cena netto

Cena brutto

Punkty

Uwagi

1

F.H. ER-TEL s.c.

Ul. Grucy 4, 37-500 Jarosław

Fax. (16) 621 63 08

31.12.2012

godz. 10.28

1 346,65

1 656,38

100

Najkorzystniejsza oferta

4

F. H. AKS, Kazimierz Szczygielski,

ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk,

fax (16) 648 76 27

31.12.2012

godz. 11.52

1 936,18

2 381,50

70

- - -

 

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Wykonawca zaoferował najniższą cenę i uzyskał największą ilość punktów, oferta jest poprawna i kompletna.

 

Zarzecze, dnia 02.01.2013r.                                                 

    …………………………………

(podpis prowadzącego postępowanie)

                                                                                                                                                  ZATWIERDZAM / NIE ZATWIERDZAM*

                                                                                    …………………………………………

(data i podpis osoby upoważnionej)

 

KOMPETENTNE PRZEDSZKOLAKI

NEWSLETTER

Strona główna | O nas | Księgarnia | Trenerzy | Kalendarium | Konferencje | Kontakt | Szkolenia | Newsletter