wykladziny

 

Zarzecze  29.01.2013

IK.272.14.2013                                                                                         

Do wszystkich Wykonawców

ZAPYTANIE CENOWE

na zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro

 1. Zapraszam do złożenia oferty na: dostawę wykładziny dywanowej do punktów i zespołów przedszkolnych utworzonych w ramach Projektu „Kompetentne Przedszkolaki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 2. Przedmiot zamówienia: dostawa wykładziny dywanowej do punktów/zespołów przedszkolnych – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podaniem ich ilości zawiera załącznik nr 1 do zapytania cenowego
 3. Termin realizacji zamówienia: 20 dni od dnia podpisania umowy
 4. Miejsce dostawy: 43 punkty/zespoły przedszkolne zlokalizowane na terenie powiatu przeworskiego i jarosławskiego w gminie: Adamówka, Jawornik Polski, Przeworsk, Sieniawa, Zarzecze, Rokietnica i Wiązownica – dokładne adresy punktów i zespołów przedszkolnych znajdują się w załączniku nr 1 do umowy. 
 5. Zamawiający: Instytut Komeńskiego Sp. z o.o., Sp. K., ul. Flory 1/8, 00-586 Warszawa – Biuro Projektu „Kompetentne Przedszkolaki”, 37-205 Zarzecze 192
 6. Kryteria oceny ofert: cena – 100 %
 7. Okres gwarancji – zgodnie z umową
 8. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w Biurze Projektu „Kompetentne Przedszkolaki”, 37-205 Zarzecze 192 do dnia 11.02.2013r. do godz. 15.00
 9. Termin rozpatrzenia ofert: 11.02.2013 o godz. 15.10 w Biurze Projektu „Kompetentne Przedszkolaki”, 37-205 Zarzecze 192. Wszystkim Wykonawcom którzy złożą oferty zostanie przekazany protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.
 10. Inne postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy - Załącznik Nr 2 do zapytania cenowego
 11. Warunki płatności: przelew na podstawie  faktury VAT – (warunki w umowie)
 12. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  Pani Marta Ulma-Baran, Pani Sylwia Bembenek - wszelkie zapytania proszę kierować w formie pisemnej na nr faxu 16 640 13 73 lub adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.    
 13. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę wykładziny dywanowej – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”
 14. Uwagi:

1)   W przypadku zmiany przez Zamawiającego zapisów zapytania cenowego, Zamawiający powiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którym wysłał zapytanie cenowe.

2)   Jeżeli w ofercie Wykonawcy pojawią się oczywiste omyłki rachunkowe, Zamawiający je poprawi.

3)   Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia co do złożonej oferty poprosi Wykonawcę o złożenie stosownych wyjaśnień.

4)   Oferty przesłane po terminie  nie będą rozpatrywane

 

Przesłana oferta musi zawierać:

 1. wypełnioną ofertę cenową (załącznik nr 3)

 

 

Z poważaniem           

 Marta Ulma-Baran

Kierownik Projektu

 

KOMPETENTNE PRZEDSZKOLAKI

NEWSLETTER

Strona główna | O nas | Księgarnia | Trenerzy | Kalendarium | Konferencje | Kontakt | Szkolenia | Newsletter