Zapytanie cenowe 2

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zarzecze  17.12.2012

IK.272.8.2012

 

 Do wszystkich Wykonawców


 ZAPYTANIE CENOWE

na zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro

 1. Zapraszam do złożenia oferty na: dostawę sprzętu do biura Projektu „Kompetentne Przedszkolaki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 2. Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu do biura projektu – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podaniem ich ilości zawiera załącznik nr 1 do zapytania cenowego
 3. Termin realizacji zamówienia: 7 dni od dnia podpisania umowy
 4. Miejsce dostawy sprzętu: Biuro Projektu „Kompetentne Przedszkolaki”, 37-205 Zarzecze 192
 5. Zamawiający: Instytut Komeńskiego Sp. z o.o., Sp. K. – Biuro Projektu „Kompetentne Przedszkolaki”, 37-205 Zarzecze 192
 6. Kryteria oceny ofert: cena – 100 %
 7. Okres gwarancji – wg kart gwarancyjnych producenta min. 12 m-cy – warunki w  umowie - Załącznik Nr 2 do zapytania cenowego
 8. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w Biurze Projektu „Kompetentne Przedszkolaki”, 37-205 Zarzecze 192 do dnia 31.12.2012r. do godz. 12.10
 9. Termin rozpatrzenia ofert: 31.12.2012 o godz. 12.20 w Biurze Projektu „Kompetentne Przedszkolaki”, 37-205 Zarzecze 192. Wszystkim Wykonawcom którzy złożą oferty zostanie przekazany protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.
 10. Inne postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy - Załącznik Nr 2 do zapytania cenowego
 11. Warunki płatności: przelew na podstawie  faktury VAT – (warunki w umowie)
 12. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Pani Marta Ulma-Baran, Pani Sylwia Bembenek - wszelkie zapytania proszę kierować w formie pisemnej na nr faxu 16 640 13 73 lub adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
 13. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 „Oferta na dostawę sprzętu do biura – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”

 Uwagi:

1)   Z uwagi na to, że Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zamawiający może dokonać zakupu pojedynczego przedmiotu tylko za cenę niższą niż 350 złoty brutto. Zatem cena jednostkowa brutto pojedynczego przedmiotu musi być niższa niż 350 zł. brutto.

2)   Zaproszenie zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://instytutkomenskiego.pl

3)   W przypadku zmiany przez Zamawiającego zapisów zapytania cenowego, Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którym wysłał zapytanie cenowe oraz umieści na ww. stronie internetowej stosowne informacje.

4)   Jeżeli w ofercie Wykonawcy pojawią się oczywiste omyłki rachunkowe, Zamawiający je poprawi.

5)   Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia co do złożonej oferty poprosi Wykonawcę o złożenie stosownych wyjaśnień.

6)   Oferty przesłane po terminie  nie będą rozpatrywane

 

 Przesłana oferta musi zawierać:

 1. wypełnioną ofertę cenową (załącznik nr 3)

 Z  poważaniem

 Marta Ulma – Baran

Kierownik Projektu

 

 

 

KOMPETENTNE PRZEDSZKOLAKI

NEWSLETTER

Strona główna | O nas | Księgarnia | Trenerzy | Kalendarium | Konferencje | Kontakt | Szkolenia | Newsletter