Zaproszenie do złożenia oferty

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

IK.272.7.2012                                                                                       

Zarzecze  17.12.2012

  

Do wszystkich Wykonawców

 

 ZAPYTANIE CENOWE

na zamówienie o wartości szacunkowej przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro (część zamówienia)

 1. Zapraszam do złożenia oferty na: dostawę szyldów i naklejek dla punktów i zespołów  przedszkolnych utworzonych w ramach Projektu „Kompetentne Przedszkolaki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 2. Przedmiot zamówienia: dostawa 47 kompletów szyldów zewnętrznych i wewnętrznych oraz 4000 szt. naklejek – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania cenowego

Słownik CPV: 30195000-2 Tablice, 39174000-2 Szyldy sklepowe, 22459100-3 Nalepki i taśmy reklamowe

 1. Termin realizacji zamówienia: 10 dni od dnia podpisania umowy
 2. Miejsce dostawy szyldów i naklejek: Biuro Projektu „Kompetentne Przedszkolaki”,  37-205 Zarzecze 192 
 3. Zamawiający: Instytut Komeńskiego Sp. z o.o., Sp. K. – Biuro Projektu „Kompetentne Przedszkolaki”, 37-205 Zarzecze 192
 4. Kryteria oceny ofert: cena – 100 %
 5. Okres gwarancji – nie dotyczy
 6. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w Biurze Projektu „Kompetentne Przedszkolaki”, 37-205 Zarzecze 192 do dnia 07.01.2013r. do godz. 15.00
 7. Termin rozpatrzenia ofert: 07.01.2013 o godz. 15.10 w Biurze Projektu „Kompetentne Przedszkolaki”, 37-205 Zarzecze 192. Wszystkim Wykonawcom którzy złożą oferty zostanie przekazany protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.
 8. Inne postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy - Załącznik Nr 2 do zapytania cenowego
 9. Warunki płatności: przelew na podstawie  faktury VAT – (warunki w umowie)
 10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  Pani Marta Ulma-Baran, Pani Sylwia Bembenek - wszelkie zapytania proszę kierować w formie pisemnej na nr faxu 16 640 13 73 lub adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.    
 11. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na dostawę szyldów i naklejek  – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”

 Uwagi:

1)   Z uwagi na to, że Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zamawiający może dokonać zakupu pojedynczego przedmiotu tylko za cenę niższą niż 350 złoty brutto. Zatem cena jednostkowa brutto pojedynczego przedmiotu musi być niższa niż 350 zł. brutto.   

2)   Zaproszenie zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://instytutkomenskiego.pl

3)   W przypadku zmiany przez Zamawiającego zapisów zapytania cenowego, Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którym wysłał zapytanie cenowe oraz umieści na ww. stronie internetowej stosowne informacje.

4)   Jeżeli w ofercie Wykonawcy pojawią się oczywiste omyłki rachunkowe, Zamawiający je poprawi.

5)   Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia co do złożonej oferty poprosi Wykonawcę o złożenie stosownych wyjaśnień.

6)   Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane

7)   Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z beneficjentem (Instytutem Komeńskiego) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

a)    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)   posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

c)    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)   pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, potencjalny wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania ww. powiązań. (według załącznik nr 4 do zapytania cenowego )

 Przesłana oferta musi zawierać:

 1. wypełnioną ofertę cenową (załącznik nr 3)
 2. Oświadczenie (załącznik nr 4)

 Z poważaniem       

Marta Ulma – Baran

Kierownik Projektu

 

KOMPETENTNE PRZEDSZKOLAKI

NEWSLETTER

Strona główna | O nas | Księgarnia | Trenerzy | Kalendarium | Konferencje | Kontakt | Szkolenia | Newsletter