Zaproszenie do złożenia oferty na dostwę i montaż placów zabaw

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zarzecze  07.02.2013

 IK.272.16.2013                                                                                       

 Do wszystkich Wykonawców

 

ZAPYTANIE CENOWE

na zamówienie o wartości szacunkowej
nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro

 1. Zapraszam do złożenia oferty na: dostawę i montaż placów zabaw dla punktów i zespołów  przedszkolnych utworzonych w ramach Projektu „Kompetentne Przedszkolaki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 2. Przedmiot zamówienia: dostawa placów zabaw– szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania cenowego

Słownik CPV: 37535210-2 Huśtawki (pionowe) do placów zabaw, 37535270-0 Piaskownice do placów zabaw, 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw, 37535240-1 Zjeżdżalnie do placów zabaw, 37535230-8 Karuzele do placów zabaw,

 1. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy, czas realizacji będzie mógł zostać przedłużony jeżeli warunki atmosferyczne będą niesprzyjające.
 2. Miejsce dostawy placów zabaw: powiat przeworski, gmina Przeworsk – 1 przedszkole w Rozborzu, gmina Jawornik Polski – 2 przedszkola: Hucisko Jawornickie i Hadle Szklarskie
 3. Zamawiający Instytut Komeńskiego Sp. z o.o., Sp. K., ul. Flory 1/8, 00-586 Warszawa – Biuro Projektu „Kompetentne Przedszkolaki”, 37-205 Zarzecze 192
 4. Kryteria oceny ofert: cena – 100 %
 5. Okres gwarancji – warunki w umowie
 6. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w Biurze Projektu „Kompetentne Przedszkolaki”, 37-205 Zarzecze 192 do dnia 22.02.2013r. do godz. 15.00
 7. Termin rozpatrzenia ofert: 22.02.2013 o godz. 15.10 w Biurze Projektu „Kompetentne Przedszkolaki”, 37-205 Zarzecze 192. Wszystkim Wykonawcom którzy złożą oferty zostanie przekazany protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.
 8. Inne postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy - Załącznik Nr 2 do zapytania cenowego
 9. Warunki płatności: przelew na podstawie  faktury VAT – (warunki w umowie)
 10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  Pani Marta Ulma-Baran, Pani Sylwia Bembenek - wszelkie zapytania proszę kierować w formie pisemnej na nr fax 16 640 13 73 lub adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.    
 11. Sposób przygotowania oferty:

- ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z adresem Zamawiającego z dopiskiem:

„Oferta na dostawę placów zabaw  – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert"

Uwagi:

1)   Zaproszenie zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://instytutkomenskiego.pl

2)   W przypadku zmiany przez Zamawiającego zapisów zapytania cenowego, Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którym wysłał zapytanie cenowe oraz umieści na ww. stronie internetowej stosowne informacje.

3)   Jeżeli w ofercie Wykonawcy pojawią się oczywiste omyłki rachunkowe, Zamawiający je poprawi.

4)   Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia co do złożonej oferty poprosi Wykonawcę o złożenie stosownych wyjaśnień.

5)   Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane

6)   W przypadku gdy najtańsza oferta przekroczy wysokość środków jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania, wówczas Zamawiający może podjąć negocjacje z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

 Przesłana oferta musi zawierać:

 1. Wypełnioną ofertę cenową (załącznik nr 3)

 Z poważaniem

 Marta Ulma – Baran

Kierownik Projektu

Do pobrania:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Kontakt do biura projektu "Kompetentne Przedszkolaki" w Zarzeczu: tel. 16/640 13 73

 

KOMPETENTNE PRZEDSZKOLAKI

NEWSLETTER

Strona główna | O nas | Księgarnia | Trenerzy | Kalendarium | Konferencje | Kontakt | Szkolenia | Newsletter