Zapytanie ofertowe Przeworsk

IK-P/4/2013

Warszawa 23.12.2013 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Instytut Komeńskiego sp. z o. o. sp. k. w związku z realizacją Projektu „Powiat Przeworski – Wspomaganie szkół drogą do jakości ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”. zaprasza do przedstawiania ofert na realizację usług.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla uczestników i uczestniczek Projektu. Przedmiot zamówienia podzielony jest na zadania.

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. (na poszczególne zadania)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi  - załącznik nr 1.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

 

Zad 1

Szkolenie na temat: 2. Ocenianie kształtujące

Zad 2

Szkolenie na temat: 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny

Zad 3

Szkolenie na temat: 2. Ocenianie kształtujące

Zad 4

Szkolenie na temat: 4. Uczeń-aktywny uczestnik procesu uczenia się

Zad 5

Szkolenie na temat: 5. Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły

Zad 6

Szkolenie na temat: 4. Uczeń-aktywny uczestnik procesu uczenia się

Zad 7

Szkolenie na temat: 3.Techniki uczenia się i metody motywujące do pracy

Zad 8

Szkolenie na temat: 18. Szkoła promuje wartość edukacji

 

 

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz spis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający łącznie warunki dotyczące:

a)     posiadania wiedzy i doświadczenia dotyczącego prowadzenia szkoleń dla nauczycieli w zakresie określonym zamówieniem. Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pedagogika, psychologia lub inny z dziedziny nauk humanistycznych oraz że w ciągu ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, prowadził szkolenia dla nauczycieli w wymiarze co najmniej 100 godzin. Warunek uznany będzie za spełniony, jeśli wykonawca przedstawi CV zawierające aktualne doświadczenia zawodowe

b)    złożenia oświadczenia o zatrudnieniu w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską (załącznik nr 2)

c)     spełnienia warunku o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z oferentem (wypełnionego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3)

 

3. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie 2 niniejszego zapytania. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki Wykonawca spełnił.

4. Kryteria oceny ofert: cena – 100%

Opis sposobu obliczenia oceny oferty:

- najniższa cena: 100 pkt

- punkty przyznawane każdej następnej ofercie będą wyliczane następująco:

cena najniższa

----------------------------- x 100 pkt

cena oferty badanej

 

5. Forma rozliczenia: umowa cywilnoprawna lub faktura.

6. Miejsce i termin złożenia oferty (wzór oferty załącznik nr 4) :

 

Oferty prosimy składać drogą mailową: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub w Biurze Instytutu przy ul. Flory 1/8 w Warszawie

w terminie do 10.01.2014 r. do godziny 10.00.

 

Oferty złożone po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane


 

 

KOMPETENTNE PRZEDSZKOLAKI

NEWSLETTER

Strona główna | O nas | Księgarnia | Trenerzy | Kalendarium | Konferencje | Kontakt | Szkolenia | Newsletter